+ 36 (66) 520 980 sales@loxtop.com

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT

Adatvédelmi és adatfeldolgozási információk

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 25th 2018. május, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 irányelve (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) alapján a természetes személyek személyes adatainak védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezése az adatvédelmi ügyek szabályozására vonatkozóan Európa-szerte és minden ágazatban, ez az irányelv hatályon kívül helyezi a hatályos jogi rendelkezéseket. Ebből következően Magyarországon adatvédelmi kérdésekben a szabvány irányelv nem a 2011. évi CXII. Informatív önrendelkezési jog és információszabadság, de ez lesz a GDPR.

A dokumentum tartalma:

 1. Alapelvek
 2. Kulcsfogalmak
 3. Az adatkezelés jogalapja
 4. A kezelt adatok köre
 5. Az adatfeldolgozás időtartama
 6. Az adatfeldolgozás módja
 7. Adatok tárolása
 8. Adatfeldolgozó
 9. Kapcsolatfelvétel
 10. Adatkezelés a weboldalon
 11. Jogi jogorvoslatok
 12. Adatvédelmi Hatóság eljárásai, jogsértések bejelentése
 13. Jogszabályba átültető rendelkezés
 14. Alapelvek

A GDPR legfontosabb célja, hogy egységesítse a korábban eltérő tagállami szabályozásokat, ezáltal lehetőség nyílik egy európai szinten egységesebb szabályozási rendszer kialakítására valamennyi ipari és szolgáltató szektorban.

A jogalkotó legfontosabb célja, hogy biztosítsa az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak magas szintű és hatékony védelmét, valamint az adatkezelést és adatkezelést végző szervezeteket a megfelelő és átlátható működésre ösztönözze (adatvédelem tekintetében).

LoxTop LLC (a továbbiakban: A vállalkozás) vállalja, hogy teljesíti az adatkezeléssel kapcsolatos jelen dokumentumban és hatályos jogszabályokban meghatározott valamennyi követelményt.

A Vállalkozás elkötelezett ügyfelei és partnerei adatainak védelme érdekében a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely ezen adatok biztonságát garantálja.

2. Kulcsfogalmak

 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy ami önállóan vagy másokkal együtt meghatározza az adatkezelés célját, az adatkezeléshez használt eszközt, és ezzel kapcsolatos döntéseket hoz, és intézkedéseket hajt végre, vagy egyéb tevékenységet folytat. adatfeldolgozó hajtja végre azokat.
 • Érintett személy:  személyes adatokkal közvetlenül vagy közvetve azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 • Az érintett személy hozzájárulása:az érintett határozottan önkéntesen, konkrétan és kellő tájékoztatáson alapuló akaratát kinyilvánítja, amelyet az érintett nyilatkozattal vagy cselekményével egyértelműen megerősít, hogy hozzájárul személyes adatainak a személyére vonatkozó kezeléséhez;
 • Adat fájlok: az iktatórendszerben feldolgozott összes adat;
 • Adatfeldolgozás:az adatfeldolgozási műveletekkel kapcsolatos technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek elvégzéséhez használt módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatokat az adatokon elvégzik;
 • Adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatfeldolgozóval kötött szerződése alapján – ideértve az irányelv utasításai alapján kötött szerződéseket is – az adatok kezelését végzi;
 • Adatfeldolgozás:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, illetve ezen műveletek mindegyike, így különösen a gyűjtés, rögzítés, nyilvántartás, osztályozás, tárolás, módosítás, felhasználás, lekérdezés, továbbítás, közzététel, szinkronizálás, összekapcsolás, zárolás, törlés, ill. megszüntetése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
 • Adattovábbítás:az adatok meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;
 • Kiadvány:az adatok bárki számára elérhetővé tétele;
 • Adatok törlése:az adatok azonosíthatatlanná tétele oly módon, hogy azokat többé ne lehessen visszaállítani;
 • Adatok blokkolása:az adatot azonosító jelzéssel ellátni azzal a céllal, hogy azok további kezelését tartósan vagy meghatározott ideig korlátozzák;
 • Az adatok megsemmisítése:az adatokat tartalmazó adattároló egység teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adatvédelmi incidens: a dada jogellenes kezelése vagy feldolgozása, jogosulatlan hozzáférés, közzététel, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisítés;
 • IP-cím:minden TCP/IP protokollon alapuló kommunikációt folytató hálózatban a szerver számítógépek rendelkeznek IP címmel, azaz azonosító számmal, amely lehetővé teszi az adott számítógép azonosítását a hálózaton keresztül. Minden hálózathoz kapcsolódó számítógép rendelkezik IP-címmel, amelyen keresztül azonosítható;
 • Személyes apa:az érintettel kapcsolatba hozható adat – így különösen a neve, azonosító jele, vagy egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó ismerete –, valamint az adatokból levonható, a érintett személy;
 • Természetes személy azonosító adataiaz érintett személy vezeték- és vezetékneve, születése, anyja neve, születési helye és ideje;
 • Ellenvetés:az érintett nyilatkozata, amelyben elutasítja személyes adatai kezelését, és kéri az adatkezelés megszüntetését és a kezelt adatok törlését;
 • süti:  a böngészőn keresztül a felhasználó merevlemezére jutó fájl (általában szöveges fájl), amely a következő látogatáskor egyértelműen azonosítja a felhasználót;
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (magyar rövidítés: NAIH), jogállását és feladatait a 38. § határozza meg. az Info. törvény (a továbbiakban: Hatóság)
 1. Az adatfeldolgozás jogalapja

A Vállalkozás partnereitől és más érintettektől származó adatokat csak a tevékenységére vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott felhatalmazások keretében kezel.

Minden adat személyes adatnak minősül, amely az érintett személlyel kapcsolatba hozható.

Adatokat a Vállalkozás alapvetően az alábbi okokból kaphat:

 • A szerződéses jogviszony létesítéséhez kapcsolódó adatkezelés jogszabályi rendelkezései alapján (például a számlakibocsátásra vonatkozó számviteli törvény);
 • Ha az adatkezelést jogszabály írja elő,
 • Az érintett önkéntes, tájékozott, kifejezett és határozott hozzájárulása, amellyel hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Vállalkozás a jelen Szabályzat alapelvei szerint kezelje (például kereskedelmi ajánlatokat kaphasson).

A Vállalkozás az adatkezelés során az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján végzi tevékenységét:

 • 2011. évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2005. évi CXXXIII. A vagyon- és személyvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
 • 2013. év V. A Ptk
 • 2000. év C. A számvitelről
 • 1997. évi CLV. A fogyasztóvédelemről
 • 1995. évi CXVII. A személyi jövedelemadóról
 • 1993. évi XCIII. A munkavédelemről
 • 2012. év I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2001. évi CVIII. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről
 1. A kezelt adatok köre

A Vállalkozás által kezelt adatok: cégnév, kapcsolattartó személy/az érintett neve, céges/üzleti telefonszáma, céges/üzleti e-mail címe, céges/üzleti levelezési címe, kapcsolatfelvétel dátuma és időpontja, IP-cím az érintett számítógépének adatait, a böngészőjéhez kapcsolódó adatokat és a meglátogatott weboldal címét.

Az adatokon végzett adatkezelési műveletek alapvetően kommunikációs célt szolgálnak (például ajánlattétel vagy számlakészítés). Nincs automatikus profilalkotás.

 1. Az adatfeldolgozás időtartama

A Vállalkozás rendelkezésére bocsátott adatok tárolására a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy annak a vonatkozó jogszabályban történő megadásáig jogosult.

6. Az adatkezelés módja

A Vállalkozás az adatokat elektronikusan és/vagy nyomtatott formában, manuálisan dolgozza fel.

7. Adatok tárolása

A Vállalkozás mindenkor biztosítja az adatok biztonságos tárolását a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Az adatmegőrzési helyek és a számítógépes rendszerek a telephelyén, valamint a kapcsolódó szervereken találhatók.

A Vállalkozás a szolgáltatásnyújtás során a személyes adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket választ ki és üzemeltet úgy, hogy a kezelt adatok:

 • Az arra jogosult személyek rendelkezésére áll;
 • Pontosságuk és jogosultságuk biztosított;
 • Változatlan minőségük ellenőrizhető;
 • Védve vannak az illetéktelen hozzáférés ellen.
 1. Adatfeldolgozó

A Vállalkozás külső adatfeldolgozót vagy felhőszolgáltatót nem vesz igénybe, az általuk kezelt személyes adatokat saját maguk kezelik. Az adatokhoz kormányzati szervezeteknek vagy jogalanyoknak kell hozzáférniük (például az online számlákat ellenőrző adóhatóságnak).

 1. Kapcsolatfelvétel

A Partner által árajánlatkérésre vagy egyéb üzleti kapcsolatfelvételre megadandó adatok, pl.

 • Név
 • Társaság neve
 • email cím,
 • Számlázási cím (számlázási név, utca, utcanév, város, irányítószám),
 • T
 1. Adatkezelés a weboldalon

A Vállalat honlapja (www.loxtop.com) és az általuk megadott információkhoz bármely látogató hozzáférhet. A weboldal látogatása során a tárhelyszolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megelőzése, valamint a normál működés biztosítása érdekében a látogatói adatokat rögzíti. A regisztráció célja a weboldal használatával kapcsolatos információk gyűjtése, látogatottsági és internethasználati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók cookie-kat helyeznek el a felhasználói számítógépeken, hogy képesek legyenek összekapcsolni a felhasználók tényleges látogatásait a korábbiakkal. A felhasználó egy felugró ablakban utasíthatja vissza a cookie-k használatát.

 1. Jogi jogorvoslatok

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – személyes adatainak törlését vagy zárolását a az adatok gyűjtése.

Az adatfeldolgozónak 30 napja van a személyes adatok törlésére, zárolására és helyesbítésére. Amennyiben az adatfeldolgozó az érintett adat helyesbítésére, zárolására vagy törlésére irányuló kérelmét nem teljesíti, az elutasítást 30 napon belül írásban indokolja.

A Vállalkozás tájékoztatja az érintettet és mindenkit, hogy az adatokat korábban adatkezelés céljával, helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről vagy törlésről továbbította. A Vállalkozás nem tájékoztatja, ha ez nem sérti az érintett adatkezelési célokkal kapcsolatos jogos érdekeit.

 1. Adatvédelmi Hatóság eljárásai, jogsértések bejelentése

Az érintett bírósági titoktartási kötelezettségének, illetve jogainak megsértésével, észrevételével az alábbi elérhetőségeken nyilatkozhat, illetve az alább felsorolt ​​hatóságokhoz fordulhat:

 • Gyulai Törvényszék: 5700 Gyula, Béke sugárút 38.
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
 • LoxTop LLC 1114 Budapest, Bartók Béla út 75. II/2.

14. Jogszabályba átültető rendelkezés

  Jelen Adatvédelmi szabályzat a LoxTop LLC honlapján (www.loxtop.com).

  A Vállalkozás bármikor egyoldalúan módosíthatja a jelen Adatvédelmi szabályzatot. Az aktuális szabályzat elérhető a Vállalat honlapján.